4444
     1. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     3. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.สนามจันทร์ 
     4. คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รัสิต 
     6. คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     7. คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     8. คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
     9. คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
    10. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    11. คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัมหาสารคาม 
    12. คณะสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.เพชรบุรี 
    13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วข.กำแพงแสน
    14. คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    15. ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    16. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
    17. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    18. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    19. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
    20. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
    21. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    22. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    23. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    24. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
    25. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    26. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
    27. ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    28. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    29. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    30. คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    31. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    32. ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    33. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
    35. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
    36. ภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    38. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
         วิทยาเขตใสใหญ่
    39. คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่
    40. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    41. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    42. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    43. มหาวิทยาลัยศิลปากร
    44. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม
    45. คณะแพทยศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
    46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    47. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    48. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    49. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    50. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    51. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    52. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    53. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    54. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    55. คณะสาธารณสุข วิทยาลัยราชพฤกษ์
    56. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    57. อาคารจุฬาพัฒน์ ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    58. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    59. อาคารเครื่องมือ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    60. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
    61. อาคาร B6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    62. คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
    63. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน
    64. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    65. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    66. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    67. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทาลัยบูรพา
    68. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    69. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    70. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    71. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
    72. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    74. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
    75. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    76. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    77. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    78. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
    79. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    80. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    81. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    82. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    83. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    84. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    85. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
    86. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
    87. มหาวิทยาลัยรังสิต
    88. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
    89. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    90. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
    91. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    92. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งสง
    93. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
    94. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    95. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
    96. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    97. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    98. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    99. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   100. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   101. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
   102. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   103. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   104. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   105. ศูนย์วิจัยและพัฒนายาง มหาวิทยาลัยมหิดล
   106. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
   107. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียน
    1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บางบ่อ
    3. โรงเรียนวัดทรงธรรม
    4. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
    5. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
    6. โรงเรียนเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
     7. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
     8. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
     9. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
    10. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
    11. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    12. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
48/3 Moo 6 Virunrard, Settakit Rd., Thamai, Krathumban, Samutsakorn 74110 
Tel : 0-2431-6061-6,   Fax : 0-2431-6067,   E-mail :
sales@skpower.co.th
Copyright © 2010 www.skpower.co.th All Rights Reserved.