4444
หน่วยงานราชการ
     1. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย 
     2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
     3. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
     4. ศูนย์เทคโนโลยีและโลหะแห่งชาติ  (M-TECH) 
     5. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
     6. อาคารศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกกรมปศุสัตว์ 
     7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
     8. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์  
     9. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี 
    10. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 
    11. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ 
    12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์คลองไผ่ จ.นครราชสีมา โครงการส่วนพระองค์ฯ
         สวนจิตรลดา 
    13. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณะสุข
    14. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
    15. องค์การเภสัชกรรม
    16. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
    17. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
    18. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 1 จังหวัดปทุมธานี
    19. โรงพยาบาลสงขลา
    20. สำนักยาและวัตถุเสพย์ติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    21. กองพลาธิการทหารบก สนามบินน้ำ
    22. สำนักงานโยธาและผังเมือง จ.พิจิตร
    23. กรมปศุสัตว์
    24. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
    25. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
    26. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
    27. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต
    28. สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
    29. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
    30. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 นครปฐม
    31. โรงพยาบาลศิริราช
    32. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    33. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
    34. สถาบันวิจัยสุขภาพ จ.เชียงใหม่
    35. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 จ.อุดรธานี
    36. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 จ.สุราษฎร์ธานี
    37. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 จ.ชลบุรี
    38. ศูนย์วิจัยข้าว จ.เชียงใหม่
    39. โรงพยาบาล จ.แพร่
    40. สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 6 จ.นนทบุรี
    41. สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10  จ.ขอนแก่น
    42. สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์เลี้ยง
 
 
48/3 Moo 6 Virunrard, Settakit Rd., Thamai, Krathumban, Samutsakorn 74110 
Tel : 0-2431-6061-6,   Fax : 0-2431-6067,   E-mail :
sales@skpower.co.th
Copyright © 2010 www.skpower.co.th All Rights Reserved.