17 กันยายน 2562

เข้าร่วมงานฟังเสวนา แนวทางการระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้เข้าร่วมงานเสวนา "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี" ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน พร้อมความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน